Text

Utvider tilbudet for de som faller fra i skolen

Eit av regjeringas hovedmål for yrkesfagløftet er å få til eit tettere samarbeid mellom videregåande opplæring og arbeidsliv, så arbeidslivet får den fagkompetansen det er behov for og ungdommen får utnytta evnene sine gjennom fag- og yrkesopplæringa.

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/innsiktsartikler/yrkesfagloftet/skole-og-arbeidsliv/id2466599/